Działania 1.2- Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17

NAZWA KONKURSU:

Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – Działania 1.2- Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.:

WNIOSKODAWCY – PRZEDSIĘBIORCY

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom

(forma prawna – kod 019 – spółki cywilne,

kod 023 – inne spółki

kod 115 – spółki partnerskie

kod 116 – spółki akcyjne

kod 117 – Spółki z o.o.

kod 118 – spółki jawne

kod 120 – spółki komandytowe

kod 121- spółki komandytowo – akcyjne

kod 124 – przedsiębiorstwa państwowe

kod 140 – spółdzielnie

 

INWESTCJE NA KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI:

– przebudowa lub wymiana urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia budynków przedsiębiorstwa, hal produkcyjnych i terenu przedsiębiorstwa, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów (ciepło, chłód, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, energia elektryczna) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych skutkujących oszczędnością w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło lub chłód.

– wsparcie systemów automatyki i monitoringu mediów energetycznych.

– głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków,

– modernizacja/wymiana lokalnych źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie (w tym wymiana na instalacje OZE).

– wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych  w przedsiębiorstwach,

– do produkcji energii z OZE wsparcie otrzymają inwestycje, które będą służyć pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną przedsiębiorstwa.

– wsparcie instalacji OZE związanych z produkcją ciepła, które nie wypierają ciepła systemowego jako głównego źródła ciepła, a jedynie usprawniają jego wykorzystanie i znajdują uzasadnienie potwierdzone w audytach energetycznych.

– wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie ( każdy projekt musi zawierać ten element)

Inwestycje mogą być prowadzone tylko w istniejących budynkach, urządzeniach, instalacjach.

 

Warunek, uzyska energii po modernizacji musi być powyżej 25%.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych w formie pomocy zwrotnej na poziomie projektu jest nie więcej niż 75%, z uwzględnieniem wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków i pomocy publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY TECHNICZNE:

– audyt energetyczny przedsiębiorstwa

– dokumentacja projektowa zamierzenia modernizacyjnego

– pozwolenie na budowę lub zgłoszenie

– studium wykonalności wraz z załącznikami

– potwierdzenie przeprowadzenia procedury oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020