NFOŚiGW 3.1. część 1 Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Cel programu:
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

Rodzaje przedsięwzięć:

1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej;

2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną;

3) budowa lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się budowy otworu badawczego.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 07.05.2018 r. do 28.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020