NFOŚiGW 3.1 Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Cel programu:

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Beneficjenci:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej;

2) podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r.
w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru);

3) podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym;

4) podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Planowane ogłoszenie o naborze wniosków: początek III kwartału 2016 r.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020