SOWA – oświetlenie zewnętrzne (I nabór 2018)

I nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

Cel programu:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.

Rodzaje przedsięwzięć:

1. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja uwzględnia spełnienie wymagań określonych w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.

2. Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

3. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki należy składać w terminie od 24 maja 2018 r. do 30 października 2018 r.

Budżet I naboru wniosków:

Budżet na realizację celu programu wynosi do 50 mln zł, w tym dla zwrotnych form dofinansowania  – do 50 mln zł.

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością umorzenia na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020