NFOŚiGW 5.8 część 3 Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Cel programu:

1) Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.

2) Wsparcie przedsięwzięć realizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej mających na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej: 50 % energię ze źródeł odnawialnych lub 50 % ciepło odpadowe, lub 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 16.08.2016 r. do 20.12.2018 r.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”, zwanego dalej „programem priorytetowym”.

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 380), której głównym celem jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe (co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła).

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020