ŹRÓDŁA WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI – V KONKURS

NFOŚiGW, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.04.2019 r. do 28.06.2019 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkaniowe.
Dofinansowanie może być udzielone na Projekty realizowane na terenie całego kraju za wyjątkiem projektów zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, dla których przewidziano wsparcie w ramach działania 1.7.3 POIiŚ

Więcej informacji
Skontaktuj się z nami - resztą zajmiemy się my
KontaktAll right reserved. Foton 2020