Analizy techniczno-ekonomiczne

Analizy techniczno-ekonomiczne

Nasza firma oferuje także analizę techniczno-ekonomiczną obejmującą:

1. Przeprowadzenie analizy energetycznej, uwzględniającej obecne źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz przeanalizowanie profilu zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Inwentaryzacja techniczna obszaru inwestycyjnego wskazanego przez Inwestora – weryfikacja i ocena dostępnych miejsc/powierzchni pod budowę instalacji OZE wraz ze wskazaniem optymalnych lokalizacji dla instalacji

3. Przedstawienie rekomendacji rozwiązań technicznych i technologicznych najbardziej korzystnych dla Inwestora (uwzględniając analizę porównawczą kilku rozwiązań) zawierających:

a.  Ocenę efektu energetycznego i ekologicznego

b.  Analizę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych zaproponowanych rozwiązań wraz z analizą efektywności kosztowej

c.  Zakres koniecznych prac budowlanych/modernizacyjnych wynikających z planowanych instalacji OZE

d.  Propozycje urządzeń wraz z określeniem szacunkowej wydajności instalacji w połączeniu z wariantami produkcji i odbioru energii z uzasadnieniem rekomendowanej opcji oraz opisem technologii proponowanych rozwiązań

e.  Informacje w zakresie obowiązującej sytuacji formalno-prawnej związanej z realizacją danej inwestycji

f.  Opis procedur związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji

g.  Określenie wymaganej formuły realizacji zadania obejmującą projektowanie i wykonanie inwestycji

h.  Mapę poglądową/ schemat przedstawiający układ projektowanych rozwiązań technicznych i technologicznych

4. Oszacowanie przychodów dodatkowych związanych z realizacją inwestycji oraz przedstawienie analizy opłacalności dla poszczególnych rozwiązań:

a.  SPBT – prosty czas zwrotu nakładów,

b.  NPV – wartość bieżąca netto,

c.  IRR – wewnętrzna stopa zwrotu.

5. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania dla zamierzenia inwestycyjnego.

6. Prezentacja przedstawionych w opracowaniu analiz techniczno-ekonomicznych.

All right reserved. Foton 2020