Powiązane z: Firma

POIiŚ 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektów: 1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; 2. budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; 3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączamii węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji […]

NFOŚiGW 5.8 część 4 EWE Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Cel programu: „Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną”. Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Terminy składania wniosków: Nabór wniosków odbywać się będzie w […]

NFOŚiGW 5.8 część 3 Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Cel programu: 1) Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. 2) Wsparcie przedsięwzięć realizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej mających na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w […]

NFOŚiGW 5.8 Część 1 E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Cel programu: „Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.” Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Terminy i sposób składania wniosków: […]

NFOŚiGW 3.1. część 1 Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Cel programu: Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Rodzaje przedsięwzięć: 1) budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej; 2) modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną; 3) budowa lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że […]

NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSU W RAMACH NFOŚIGW

Nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach: Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.01.2018 r. do 30.03.2018 r. Kto może składać wnioski: duże przedsiębiorstwa; podmioty będące dostawcami usług energetycznych; Na co można otrzymać dofinansowanie: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne […]

Działania 1.2- Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17

NAZWA KONKURSU: Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – Działania 1.2- Konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.: WNIOSKODAWCY – PRZEDSIĘBIORCY Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom (forma prawna – kod 019 – spółki cywilne, kod 023 – inne spółki kod 115 – spółki partnerskie kod 116 – […]

All right reserved. Foton 2020