Powiązane z: Inne podmioty

POIiŚ 1.6.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Więcej informacji na stronie NFOŚiGW

NFOŚiGW 5.8 Część 2 Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej

Cel programu: „Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.” Beneficjenci: 1) Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW; 2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Terminy i sposób składania wniosków: Nabór wniosków odbywać się będzie […]

NFOŚiGW 3.1 Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Cel programu: Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Beneficjenci: Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 1) podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, […]

SOWA – oświetlenie zewnętrzne (I nabór 2018)

I nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Cel programu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego. Rodzaje przedsięwzięć: 1. Dofinansowanie […]

II Konkurs 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

II Konkurs 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu […]

All right reserved. Foton 2020