Analizy techniczno-ekonomiczne

Nasza firma oferuje analizę techniczno-ekonomiczną, która obejmuje:

 1. Przeprowadzenie analizy energetycznej, uwzględniającej obecne źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz przeanalizowanie profilu zużycia energii elektrycznej i cieplnej.
 2. Inwentaryzację techniczną obszaru inwestycyjnego wskazanego przez Inwestora – weryfikacja i ocena dostępnych miejsc/powierzchni pod budowę instalacji OZE wraz ze wskazaniem optymalnych lokalizacji dla instalacji.
 3. Przedstawienie rekomendacji rozwiązań technicznych i technologicznych najbardziej korzystnych dla Inwestora (uwzględniając analizę porównawczą kilku rozwiązań), zawierających:
 4. ocenę efektu energetycznego i ekologicznego;
 5. analizę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych zaproponowanych rozwiązań wraz z analizą efektywności kosztowej;
 6. zakres koniecznych prac budowlanych/modernizacyjnych, wynikających z planowanych instalacji OZE;
 7. propozycje urządzeń wraz z określeniem szacunkowej wydajności instalacji w połączeniu z wariantami produkcji i odbioru energii, z uzasadnieniem rekomendowanej opcji oraz opisem technologii proponowanych rozwiązań;
 8. informacje w zakresie obowiązującej sytuacji formalno-prawnej, związanej z realizacją danej inwestycji;
 9. opis procedur związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji;
 10. określenie wymaganej formuły realizacji zadania, obejmującą projektowanie i wykonanie inwestycji;
 11. mapę poglądową/schemat przedstawiający układ projektowanych rozwiązań technicznych i technologicznych.
 12. Oszacowanie przychodów dodatkowych, związanych z realizacją inwestycji oraz przedstawienie analizy opłacalności dla poszczególnych rozwiązań:
 13. SPBT – prosty czas zwrotu nakładów;
 14. NPV – wartość bieżąca netto;
 15. IRR – wewnętrzna stopa zwrotu.
 16. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania dla zamierzenia inwestycyjnego.
 17. Prezentację przedstawionych w opracowaniu analiz techniczno-ekonomicznych.

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.