Audyt efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie, istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami do których Polska przywiązuje wielką wagę. Nasza firma wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu, wykonując audyty efektywności energetycznej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Audyt efektywności energetycznej został zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
W audycie efektywności energetycznej rozważamy następujące rodzaje przedsięwzięć, dla których określono odrębne metodologie obliczeń:

  • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
  • modernizacja oświetlenia,
  • modernizacja procesu technologicznego lub produkcyjnego,
  • ograniczenie strat energii w transformatorach,
  • modernizacja lub wymiana napędów,
  • modernizacja sieci ciepłowniczej,
  • ograniczenie przepływów mocy biernej,
  • modernizacja urządzeń potrzeb własnych, odzysk energii w procesach przemysłowych lub ograniczenie strat sieciowych w ciągach liniowych.

 

Etapy wykonaniu audytu efektywności energetycznej :

1. Ocena stanu technicznego oraz analiza zużycia energii przez obiekt (urządzenie, instalację) m.in.:

a. inwentaryzacja techniczna obiektu,
b. wyniki oszacowań zużycia energii przez obiekt, z wykorzystaniem metod analitycznych, uwzględnieniem danych znamionowych oraz czynników wpływających na zużycie energii,
c. wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy obiektu, z uwzględnieniem czynników wpływających na zużycie energii oraz charakterystyki sprzętu pomiarowego (jeśli jest to konieczne do prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt),
d. ocena błędów pomiarowych i spójności wyników pomiarów,
e. uzgodnienie wyników pomiarów z oszacowaniami analitycznymi,
f. określenie czynników wpływających na zużycie energii przez obiekt (w szczególności usytuowanie budynku, jego zasiedlenie, warunki eksploatacyjne, wielkość produkcji),
g. określenie całkowitej bazowej wielkości zużycia energii przez obiekt wg stanu przed realizacją działania służącego poprawie efektywności energetycznej
h. wykaz obowiązujących przepisów, norm, dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał autor audytu.

2. Ocena efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej m.in.:

a. wskazanie realizowanego przedsięwzięcia, służącego poprawie efektywności energetycznej wraz ze szczegółowym opisem usprawnień,
b. określenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych, opis użytych wzorów, wskaźników i współczynników, opis założeń i wskazanie źródła danych,
c. wyniki obliczeń, w tym średniorocznej wielkości oszczędności energii oraz łącznej redukcji kosztów eksploatacji obiektu, wraz z wnioskami wskazującymi na zasadność wyboru tego przedsięwzięcia,
d. wykaz wykorzystanych programów komputerowych.

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.