Inwentaryzacje przyrodnicze

INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE:

Inwentaryzacja przyrodnicza to opracowanie opisujące komponenty przyrody ożywionej na obszarze objętym działaniami inwestycyjnymi. Inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna, jeśli dane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje działania na terenach zielonych bądź na obiektach mogących być potencjalnym siedliskiem bytowania fauny lub flory. Inwentaryzacja przyrodnicza jest jednym z elementów oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w jej skład wchodzi monitoring flory i fauny m.in. ocena ornitologiczna, herpetologiczna, chiropterologiczna, określenie wielkości strat w środowisku i  zaleceń ograniczających negatywne oddziaływania.

Rodzaje inwestycji dla których wymagana jest sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczych:

– termomodernizacja budynków,

–  określone w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymaga się sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych na obiektach budowlanych i terenach po inwestycyjnych, obszarach objętych ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody, na obszarach powierzchni powyżej 1 ha przeznaczonych po inwestycje z zakresu energetyki tradycyjnej, energetyki wiatrowej oraz farm fotowoltaicznych.

Oferujemy przygotowanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej w tym nadzór pod kątem następujących inwestycji:

 • elektrociepłowni i ciepłownie,
 • farmy fotowoltaiczne,
 • elektrownie wiatrowe,
 • modernizacje i termomodernizację budynków,
 • modernizacja terenów zieleni,
 • budowa i przebudowa dróg,
 • napowietrzne linie energetyczne,
 • inne inwestycje.

 

 

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W ramach naszej działalności, specjalizujemy się w przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzenia postępowań oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,  na postawie których uzyskuje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 71 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć przeprowadza się w dwóch przypadkach, dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, które są wskazane w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie analizy ww. rozporządzenia kwalifikuje się przedsięwzięcia jako te dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania, oraz pozostałe, dla których ocena taka nie jest konieczna lecz wymaga sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Procedurę OOŚ kończy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź umorzenie postępowania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem:

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych i decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych,
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny,
 • i innych decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji określonych w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Szczegółowy zakres usług oferowanych w ramach procedury OOŚ:

 • raportów oddziaływania na środowisko.
 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • audyty inwestycji, w celu weryfikacji poprawności wydanych decyzji środowiskowych
 • audyty Due Dilligence lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem ryzyka środowiskowego, w oparciu o standardy EPA i ASTM którym może być np. wykluczenie lokalizacji wynikające z uwarunkowań planistycznych, obszary chronione przyrodniczo, skażenia gruntu, wykluczenie wynikające z ochrony wód podziemnych, a nawet potencjalne konflikty społeczne.
 • obsługę procesu inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska.
 • dokonywanie specjalistycznych, niezależnych ocen (audytów) dokumentacji Raportów Środowiskowych.
 • weryfikacja dokumentacji środowiskowej dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych oraz waloryzacji potencjału przyrodniczego terenu inwestycyjnego.

 

 Prowadzenie przez naszą firmę procedury OOŚ gwarantuje:

– wstępną weryfikację i ocenę ewentualnych zagrożeń środowiskowych w kontekście planowanej inwestycji,

– stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem,

– merytoryczne uzgodnienia z organami opiniującymi (RDOŚ, Inspekcja sanitarna, Wody Polskie) oraz z organem prowadzącym postępowanie, w zakresie ustalenia zapisów decyzji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień,

– uzgodnienia z biurem architektoniczno-projektowym oraz technologiem procesu.

 

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.