Programy Fukcjonalno-użytkowe

Program funkcjonalno–użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno–użytkowy jest konieczny w sytuacji gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Wobec powyższego Inwestor zobowiązany jest posiadać program funkcjonalno–użytkowy zawsze gdy zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot zamówienia łącznie obejmuje:

  • sporządzenie projektów (budowlanego, wykonawczego),
  • uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego + uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Celem opracowania programu funkcjonalno – użytkowego zamawiający nie musi dysponować szczególnymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do planowanej inwestycji. Dla prawidłowego opracowania programu funkcjonalno – użytkowego wystarczającym jest aby zamawiający sprecyzował swoje wstępne wymagania do planowanej inwestycji.

Formalne wymogi odnośnie zakresu i formy programu funkcjonalno – użytkowego zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

 

Zobacz nasze realizacje w zakresie Programy Funkcjonalno-Użytkowe.

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.