Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko

FOTON OZE SP. Z O.O.  specjalizuje się kompleksowym przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetyki oraz budownictwa.

W celu prawidłowego przygotowania inwestycji niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia  na środowisko, która w większości przypadków wiąże się z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Zapisy ustawy o ochronie środowiska oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nakłada na inwestorów szereg wymogów formalno-prawnych, które muszą spełnić aby uzyskać pozwolenie na budowę. Dlatego nasza firma analizując każde z działań inwestycyjnych sporządza wstępną wykonalność projektu m.in. pod kątem zasadności występowania o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.