15.09.2022

16.09.2022 r. – „Clean up the World in Słupsk” – Międzynarodowa Akcja Sprzątania Świata.

OCZYWIŚCIE FOTON BIERZE UDZIAŁ

Regulamin akcji pn.:

 „Clean up the World in Słupsk”

I. CELE AKCJI:

1. Integracja społeczności lokalnej subregionu słupskiego polegająca na wspólnej akcji porządkowania terenów leśnych w ramach Międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata.
2. Propagowanie innej formy edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych ukierunkowanych na społeczne akcje dla dobra ogółu.
3. Ukazanie walorów otaczającej przyrody oraz ugruntowanie wiedzy nt. dbałości o czystość otaczającej przestrzeni życiowej.

II. ORGANIZATORZY:

1.     Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” w Słupsku,
2.     Nadleśnictwo Leśny Dwór,
3.     Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku.

 III TERMIN I MIEJSCE:

1.     Data: 16 września 2022 r. (piątek).
2.     Obszar zbierania śmieci: Lasek Południowy w Słupsku.
3.     Czas trwania akcji: 3 godz.
4.     Miejsce i godz. zbiórki: Parafia pw. św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a, godz. 10.00.
5.     Poczęstunek, rozdanie certyfikatów: godz. 12.45-13.30.

IV USTALENIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE:

1. Obszar sprzątania:
a) I trasa – od parafii pw. św Jana Kantego w Słupsku w kierunku Głobina, sprzątanie okolic tzw. „Lasu Pokoleń”,
b) II trasa – od parafii pw. św Jana Kantego w Słupsku w kierunku tzw. „Górki Narciarza”,
c) III trasa – od parafii pw. św Jana Kantego w Słupsku wzdłuż ulicy Arciszewskiego do Obwodnicy Słupska.
2. Przewidywana liczba uczestników: około 150 osób (75 par).
3. Organizatorzy zapewniają miejsca parkingowe przy parafii pw. św Jana Kantego w Słupsku.
4. W czasie trwania akcji Organizatorzy nie zapewniają zabezpieczenia medycznego.
5. Każdy uczestnik powinien być ubrany w wygodne buty, długie spodnie, bluzę, kurtkę z długim rękawem, najlepiej przeciwdeszczową, czapkę. Zalecane rękawice ochronne.
6.     Po akcji nastąpi integracja uczestników. Organizatorzy zapewniają: ciasto, wodę, herbatę.

 V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W akcji mogą uczestniczyć grupy zorganizowane tj. z Opiekunem ze szkół: podstawowych, średnich, studenci oraz seniorzy z Uniwersytetu III wieku, Żołnierze, funkcjonariusze Policji, Strażacy, i inne grupy społeczne.
2. Dopuszcza się uczestnictwo w akcji rodzin z dziećmi, niepełnoletnich z opiekunami oraz pojedynczych dorosłych pod warunkiem respektowania ustaleń niniejszego Regulaminu.
3. Każda osoba biorąca udział w sprzątaniu lasu powinna uczestniczyć w instruktażu przeprowadzonym przez pracownika Nadleśnictwa Leśny Dwór, którego celem jest określenie obszaru objętego sprzątaniem oraz powinna stosować się do poleceń i innych ustaleń Organizatorów.

VI. UCZESTNICY AKCJI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

1. Przestrzegania przepisów ochrony p.poż. zarówno w lesie jak i na parkingu.
2. Zachowania bezwzględnej ochrony przyrody oraz względnej ciszy w trakcie trwania akcji.
3. Nie spożywania alkoholu oraz nie palenia papierosów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Akcja sprzątania lasu odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i skradzione.
3. Każda zdeklarowana osoba uczestniczy w akcji na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zezwolenie do udziału w akcji od opiekunów prawnych.
4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w akcji wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych (potknięcia, poślizgnięcia, na nierównościach terenu, spadające gałęzie itp.), możliwość ukąszenia przez owady, kleszcze, czy żmije.

5. Organizatorzy nie ubezpieczają Uczestników, natomiast Organizatorzy doradzają Uczestnikom, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w akcji.
6. Organizatorzy zabezpieczają rękawice ochronne i worki na śmieci.
7. Organizator – Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
8. Uczestnicy przystępujący do akcji respektują zapisy niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć, jak również udostępnianie ich na stronach internetowych Organizatorów eventu.
9. Udział w akcji oraz kontakt w sprawach organizacyjnych należy zgłaszać do dnia 14.09.2022 r. na adres: darek_klos@op.pl, kontakt telefoniczny: Dariusz Kloskowski – GSM: 602759892,
10. Wydarzenie będzie przeprowadzone w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do organizacji akcji stanowią wtórne zagadnienie.

Autor artykułu
Aleksandra Surma

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.