16.04.2021

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – CZYM JEST I JAK DZIAŁA?

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinny.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi może skorzystać osoba która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego opłacająca podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warto dodać, że w przypadku osób bezrobotnych, zasiłek jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Co rozumiemy przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

 1. Inwestycje na skutek których występuje redukcja strat ciepła przez przegrody:
 • docieplenie ścian, dachu, stropów oraz podłóg
 • wymiana okien i drzwi

   2. Modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej budynku, dzięki której zwiększymy efektywność i zaoszczędzimy energię:

 • wymiana grzejników
 • wymiana sposobu ogrzewania (instalacja ogrzewania podłogowego, ogrzewania powietrznego)
 • montaż zaworów termostatycznych
 • izolacja przewodów
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • modernizacja instalacji c.w.u. (zbiornik c.w.u., podgrzewacz przepływowy)

UWAGA! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie!

Co można odliczyć?

Odliczeniu podlegają wydatki które:

 • Są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489), m.in.:

-materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych,

-węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

-kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

-kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin

-zbiornik na gaz lub zbiornik na olej

-przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej

-pompa ciepła wraz z osprzętem

-kolektor słoneczny wraz z osprzętem

-instalacje fotowoltaiczne

-stolarka okienna i drzwiowa

Oprócz materiałów budowlanych oraz urządzeń można odliczyć szereg usług m.in.:

-wykonanie audytu energetycznego

-wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi

-wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

-montaż źródła ciepła

 • dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;
 • zostały udokumentowały fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku zakupu;
 • nie zostały ostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej

Ile można odliczyć?

Właściciel budynku może maksymalnie odliczyć koszty na kwotę 53 tys. zł. W przypadku gdy właścicielami domu są małżonkowie, mogą odliczyć 106 tys. zł, po 53 tys. zł każdy z nich.

Wydatki poniesione na przedsięwzięcia termomodernizacyjne odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. ministra inwestycji i rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

 

Autor artykułu
Dominika Mencel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Brak komentarzy

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.