Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo   charakterystyki   energetycznej   jest   dokumentem   określającym   wielkość    zapotrzebowania    na    energię    niezbędną    do    zaspokojenia    potrzeb    związanych   z   użytkowaniem   budynku   lub   lokalu,   czyli   energii   na   potrzeby   ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków  użyteczności  publicznej  również  oświetlenia.

Od    1    stycznia    2009    r.    świadectwo    charakterystyki    energetycznej    jest    obowiązkowe  dla  wszystkich  nowopowstałych  nieruchomości  oraz  używanych,  wprowadzanych    do    obrotu    (sprzedawanych    lub    wynajmowanych),    a    także    dla   budynku,   gdy   w   wyniku   przebudowy   lub   remontu   uległa   zmianie   jego   charakterystyka  energetyczna.

Nasz zespół jest uprawiony do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, audytorzy są zarejestrowani w wykazie prowadzonym przez w Ministerstwo Rozwoju.

Skontaktuj się z nami, resztą zajmiemy się my.